Warning: Undefined variable $expire in /var/www/vhosts/grafstenen.online/webspace/httpdocs/grafstenen.online/system/library/template.php on line 9Warning: Undefined variable $expire in /var/www/vhosts/grafstenen.online/webspace/httpdocs/grafstenen.online/system/library/template.php on line 9Warning: Undefined variable $expire in /var/www/vhosts/grafstenen.online/webspace/httpdocs/grafstenen.online/system/library/template.php on line 9Warning: Undefined variable $expire in /var/www/vhosts/grafstenen.online/webspace/httpdocs/grafstenen.online/system/library/template.php on line 9Unknown: strpos(): Passing null to parameter #1 ($haystack) of type string is deprecated in /var/www/vhosts/grafstenen.online/webspace/httpdocs/grafstenen.online/system/storage/modification/catalog/controller/common/footer.php on line 27Warning: Undefined variable $expire in /var/www/vhosts/grafstenen.online/webspace/httpdocs/grafstenen.online/system/library/template.php on line 9Unknown: strpos(): Passing null to parameter #1 ($haystack) of type string is deprecated in /var/www/vhosts/grafstenen.online/webspace/httpdocs/grafstenen.online/vqmod/vqcache/vq2-system_storage_modification_catalog_controller_common_header.php on line 95Warning: Undefined variable $expire in /var/www/vhosts/grafstenen.online/webspace/httpdocs/grafstenen.online/system/library/template.php on line 9Warning: Undefined variable $expire in /var/www/vhosts/grafstenen.online/webspace/httpdocs/grafstenen.online/system/library/template.php on line 9Warning: Undefined variable $expire in /var/www/vhosts/grafstenen.online/webspace/httpdocs/grafstenen.online/system/library/template.php on line 9Warning: Undefined variable $expire in /var/www/vhosts/grafstenen.online/webspace/httpdocs/grafstenen.online/system/library/template.php on line 9Warning: Undefined variable $expire in /var/www/vhosts/grafstenen.online/webspace/httpdocs/grafstenen.online/system/library/template.php on line 9Warning: Undefined variable $expire in /var/www/vhosts/grafstenen.online/webspace/httpdocs/grafstenen.online/system/library/template.php on line 9 Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Leveringsvoorwaarden


Algemene verkoopvoorwaarden voor natuurstenen grafwerken
Artikel 1 ALGEMEEN
1.1 Definities
Natuursteen: gesteente dat zonder menselijk ingrijpen is ontstaan en dat
geen kunstmatige wijziging heeft ondergaan in samenstelling of structuur.
Hieronder wordt ook begrepen materiaal samengesteld uit natuursteen en bindmiddelen.
Natuurstenen bouwwerken: werken waarin natuursteen of natuurstenen composieten zijn verwerkt.
Leverancier: Grafmonumenten Van de Lustgraaf & Jansen, Hovystraat 25 te Veenendaal
Wederpartij: iedere natuurlijke- of rechtspersoon, die met een leverancier een
overeenkomst wenst af te sluiten of heeft afgesloten.
1.2 Aanbiedingen door de leverancier, overeenkomsten tussen de leverancier en de wederpartij, en de uitvoering van die overeenkomsten worden beheerst door deze algemene voorwaarden. Afwijkingen van deze voorwaarden kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen.
1.3 De toepasselijkheid van algemene en bijzondere voorwaarden of bedingen van de wederpartij wordt hierbij uitdrukkelijk door de leverancier van de hand gewezen.

Artikel 2 OFFERTES, OVEREENKOMSTEN
2.1 Iedere offerte is een vrijblijvend aanbod, en is slechts een uitnodiging tot het plaatsen van een opdracht door de wederpartij. Het aanbod is geldig gedurende de in de offerte genoemde termijn. Indien in de offerte geen termijn is genoemd, is het aanbod gedurende 30 dagen na afgifte van de offerte geldig. Na het verstrijken van de termijn is het vrijblijvende aanbod van rechtswege vervallen.
2.2 De overeenkomst (waaronder ook begrepen wijzigingen en/of aanvullingen) komt pas tot stand wanneer de directie van de leverancier binnen 8 dagen na ontvangst van de opdracht tot levering, deze opdracht schriftelijk bevestigt.
2.3 Alle gegevens die in de offerte zijn verwerkt mogen uitsluitend worden gebruikt in het kader van de te verstrekken of verstrekte opdracht.

Artikel 3 PRIJZEN
3.1 De prijzen genoemd in de offerte en de overeenkomst zijn inclusief BTW tenzij anders vermeld.

Artikel 4 MATERIAAL/KWALITEIT
4.1 Natuursteen is een natuurproduct. Monsters van natuursteen geven een indicatie van kleur en structuur, afwijkingen in de uiteindelijke kleur en structuur zijn onvermijdelijk.
4.2 De leverancier is gehouden het in het monument te verwerken materiaal in kleur en structuur zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen.
4.3 Bij een dikte van het gebruikte materiaal tot en met 5,0 cm is een afwijking van ten hoogste 2,0 mm toegestaan: bij een dikte van 6,0 tot en met 10,0 cm is de toegestane afwijking 3,0 mm en bij een dikte van meer dan 10,00 cm is de toegestane afwijking 4,0 mm.
4.4 Rekening houdend met de natuurlijke gespleten vlakken is bij de levering van kwartsiet, leisteen en soortgelijke steensoorten een tolerantie in de dikte, naar boven en naar beneden, van ten hoogste 50% toegestaan.
4.5 Kleine maatverschillen zijn toelaatbaar, mits de afzonderlijke stukken onderling passen.
4.6 De wederpartij is niet gerechtigd de overeenkomst te ontbinden op grond van verschillen in structuur en kleur. Evenmin kunnen deze verschillen aanleiding zijn tot het betalen van schadevergoeding.

Artikel 5 LEVERING EN LEVERTIJD
5.1 Elke overeengekomen leveringstermijn gaat in op de dag waarop de volledige gegevens, die nodig zijn voor de uitvoering van de opdracht, in het bezit zijn van de leverancier.
5.2 De opgegeven levertijden zijn nooit fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Bij niet tijdige levering dient de leverancier schriftelijk door de wederpartij in
gebreke te worden gesteld, waarbij de leverancier een redelijke termijn wordt
gegeven om alsnog na te komen. De leverancier is bij overschrijding van de levertijd, behalve in geval van overmacht, verplicht de schade van de wederpartij te vergoeden wanneer hem voor die te late levering volgens de wet een verwijt kan worden gemaakt.
5.3 Overschrijding van de overeengekomen levertijd geeft de wederpartij alleen dan het recht ontbinding van de overeenkomst in te roepen, nadat hij eerst schriftelijk en aangetekend de leverancier heeft meegedeeld dat deze in verzuim is, waarbij de leverancier een redelijke termijn wordt toegestaan om alsnog aan zijn leveringsverplichting te kunnen voldoen.
5.4 Wanneer een grafmonument of delen daarvan als gevolg van het uitblijven van de benodigde gegevens van de wederpartij niet kan of kunnen worden geleverd en langer dan 6 maanden moet worden opgeslagen is de wederpartij verplicht de kosten hiervan te vergoeden.

Artikel 6 AANSPRAKELIJKHEID
6.1 De leverancier is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door:
-onoordeelkundig gebruik van de geleverde zaken door de wederpartij of door het gebruik daarvan voor een ander doel dan waarvoor het, naar objectieve maatstaven, geschikt is; onzorgvuldig gedrag van de wederpartij en/of diens personeel en/of andere door de wederpartij ingeschakelde personen.
6.2 De leverancier is niet aansprakelijk voor de gevolgen wanneer de wederpartij of derden, buiten de leverancier om, herstel- of onderhoudswerkzaamheden verricht(en).Evenmin aanvaardt de leverancier aansprakelijkheid wanneer zulke werkzaamheden in opdracht of onder toezicht geschieden van een deskundige, die is aangesteld door de wederpartij of diens opdrachtgever.
6.3 De aansprakelijkheid van de leverancier op grond van de overeenkomst is steeds beperkt tot het bedrag dat de verzekeringsmaatschappij uitkeert. Indien de verzekeringsmaatschappij niet uitkeert dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de overeenkomst.

Artikel 7 RECLAMES MET BETREKKING TOT GEBREKEN
7.1 Reclames met betrekking tot uitwendig waarneembare gebreken moeten binnen 8 dagen geschieden.
7.2 Na het verstrijken van de termijn die worden bedoeld in het vorige lid van dit artikel wordt ervan uitgegaan dat de wederpartij het geleverde heeft goedgekeurd. Reclames worden dan door de leverancier niet meer in behandeling genomen.
Artikel 8 EIGENDOMSVOORBEHOUD
8.1 De door de leverancier geleverde zaken blijven zijn eigendom totdat de wederpartij volledig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
8.2 De wederpartij geeft voor zover noodzakelijk een onherroepelijke volmacht aan de leverancier de geleverde zaken te verwijderen voor de periode waarin de wederpartij in verzuim is.

Artikel 9 BETALING
9.1 Tenzij daarover andere afspraken zijn gemaakt, moet de betaling plaatsvinden 50% bij opdracht en 50 % na levering. Betalingstermijn is 15 dagen
9.2 Wanneer de wederpartij het niet eens is met de inhoud van de factuur, dient hij dat binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk aan de leverancier kenbaar te maken. Na het verstrijken van deze termijn wordt de factuur geacht door de wederpartij zonder protest te zijn geaccepteerd. Korting en/of schuldvergelijking is uitgesloten.
9.3 Wanneer niet is betaald binnen de in het eerste lid van dit artikel vermelde termijn is de wederpartij van rechtswege in verzuim en is nadere ingebrekestelling niet vereist. Wederpartij is aan de leverancier een rente verschuldigd van 1,5% per maand over het openstaande bedrag. Ieder gedeelte van een maand geldt bij de berekening als een gehele maand.
9.4 De buitengerechtelijke kosten die de leverancier moet maken om zijn rechten uit de overeenkomst af te dwingen, komen voor rekening van de wederpartij. Daaronder zijn ook begrepen incassokosten en alle kosten van rechtskundige bijstand. De incassokosten worden berekend op basis van het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, dat geldt op het moment waarop het verzuim intreedt, met een minimum van € 225,00.
9.5 Iedere betaling door de wederpartij dient primair om de door hem verschuldigde vertragingsrente en de door de leverancier gemaakte invorderingskosten te voldoen en wordt pas daarna in mindering gebracht op de openstaande vordering.
9.6 Zonder nadere ingebrekestelling heeft de leverancier het recht alle openstaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar te laten zijn en/of de overeenkomst ontbonden te verklaren, onverminderd het recht schadevergoeding te vorderen, wanneer wederpartij:
a. in staat van faillissement wordt verklaard of surséance van betaling aanvraagt of er beslag op een gedeelte of het geheel van zijn vermogen wordt gelegd;
b. komt te overlijden;
c. een factuurbedrag of een gedeelte daarvan, inclusief de plaatsingsrechten,
niet binnen de daarvoor gestelde termijn voldoet.

Artikel 10 INTELLECTUELE EIGENDOM
10.1 De constructietekeningen, schema´s, afbeeldingen, beschrijvingen en dergelijke die bij de uitvoering van de opdracht zijn gebruikt, blijven eigendom van de leverancier. Verveelvoudiging mag uitsluitend plaatsvinden na schriftelijke toestemming van de leverancier.
10.2 De wederpartij vrijwaart de leverancier voor aanspraken van derden in verband met schending van hun auteurs-, octrooi- of licentierecht of enig ander recht, in verband met door de leverancier geleverde zaken of verrichte werkzaamheden, wanneer de leverancier die rechten geschonden mocht hebben door gebruik te maken van gegevens, geschriften of voorwerpen die de leverancier door of namens de wederpartij bij de uitvoering van de opdracht zijn verstrekt.

Artikel 11 GESCHILLEN
11.1 Deze algemene voorwaarden, de door de leverancier en de wederpartij gesloten overeenkomsten evenals de uitvoering ervan, worden beheerst door het Nederlandse recht, met uitzondering van de bepalingen van het Weense Koopverdrag en mogelijke toekomstige internationale regelingen op het gebied van koop van roerende en lichamelijke zaken waarvan de werking door partijen kan worden uitgesloten.
 
Plaatsingtoeslag
Grafmonumenten Van de Lustgraaf & Jansen levert en plaatst grafstenen in heel Nederland.

Wanneer u een grafsteen bij ons koopt zijn daarbij de plaatsingkosten inbegrepen. Voor levering buiten een straal van 50 km brengen wij apart een kilometervergoeding in rekening.
 
Garantie
Grafmonumenten Van de Lustgraaf & Jansen  neemt voor  de  door ons geleverde  grafsteen de hieronder genoemde garantie verplichtingen op zich. Deze gelden voor 15 jaar en gaan in op de dag waarop  de grafsteen  op  de begraafplaats is geplaatst.
1 Indien het monument scheurt of splijt, dan wel geheel of gedeeltelijk instort als gevolg van constructie of montage fouten, zal het monument worden hersteld, zo nodig met vervanging van de beschadigde natuurstenen of andere onderdelen, zonder enige berekening van kosten.
2 Indien het monument scheurt of splijt, dan wel geheel of gedeeltelijk instort als gevolg van een gebrek in de verwerkte natuursteen zelf, zal het monument worden hersteld, zo nodig met vervanging van de beschadigde natuurstenen of andere onderdelen, zonder enige berekening van kosten.
NB: Deze bepaling geldt niet voor liggende hardstenen zerken.
3 Indien aan het monument letters, figuren of tekens van een ander materiaal dan natuursteen zijn aangebracht, welke loslaten, ten gevolge van eigen gebrek of montage fouten, zullen deze zonder enige berekening van kosten opnieuw worden aangebracht. Hierbij zijn uitgezonderd gekleurde, verzilverde en vergulde ( al dan niet met bladgoud ingelegde) letters.
Deze garantie vervalt, indien door andere dan  Grafmonumenten Van de Lustgraaf & Jansen werkzaamheden aan of bij  de grafsteen  worden verricht zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van een bevoegd persoon Grafmonumenten Van de Lustgraaf & Jansen.
In geval van geschil omtrent het bestaan van enige verplichtingen uit hoofde van deze garantie of omtrent de omvang van zodanige verplichtingen, beslist een daartoe aangewezen en deskundige arbitrage.
 
Grafmonumenten Van de Lustgraaf & Jansen
KVK: 54274737
BTW-nummer: 8512.39.195